Terma Perkhidmatan

Selamat datang ke MyPIBG.org!

Sebelum anda mula menggunakan MyPIBG.org, anda mesti membaca dan bersetuju dengan Terma Perkhidmatan (“Syarat-syarat Perkhidmatan”) dan terma-terma dan syarat dan polisi/dasar, termasuk apa-apa pindaan masa depan (secara kolektif dikenali sebagai, “Perjanjian”):

Dasar Kandungan MyPIBG.org – Kami menggalakkan komunikasi tiga hala di antara ibu bapa, Persatuan dan Guru.  Sekolah bebas untuk mewarwarkan maklumat berkaitan dengan perkembangan terkini sekolah dan persatuan, manakala ibu bapa bebas bersuara untuk menyatakan dan menyuarakan pendapat dan kedua-dua pihak MESTI bertanggungjawab keatas apa yang diterbitkan serta menjaga sensitiviti individu, keluarga, agama dan kaum.

Walaupun kami mungkin cuba untuk memaklumkan anda apabila perubahan besar dibuat kepada Syarat-syarat Perkhidmatan MyPIBG, akan tetapi anda perlu mengkaji secara berkala perubahan-perubahan terma yang di buat oleh MyPIBG.org.  MyPIBG.org boleh, mengikut budi bicara, mengubah suai atau mengubah Terma Perkhidmatan dan dasar pada bila-bila masa, dan anda bersetuju untuk terikat dengan apa-apa pengubahsuaian atau semakan. Jika anda tidak menerima dan mematuhi Perjanjian ini, anda tidak boleh menggunakan perkhidmatan MyPIBG.org.

1.  Keterangan Perkhidmatan
MyPIBG.org adalah perkhidmatan rangkaian blog percuma yang dikhaskan untuk PIBG sekolah-sekolah di seluruh Malaysia.  MyPIBG.org juga menyediakan  perkhidmatan premium yang perlu dibayar sekiranya perkhidmatan premium tersebut digunakan, info perkhidmatan premium yang ditawarkan oleh MyPIBG.org dipaparkan di ruangan “Pakej” di MyPIBG.org.  Perkhidmatan MyPIBG.org diuruskan oleh iXpert Global Group Sdn Bhd.

Pihak PIBG / sekolah akan bertanggungjawab untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah nama username / blog PIBG anda dan perlu menjaga password/katalaluan anda. Anda memahami dan bersetuju bahawa Perkhidmatan diberikan kepada anda pada asasnya SEBAGAIMANA ADANYA dan DAPATNYA. iXpert Global Group Sdn Bhd menafikan semua tanggungjawab dan liabiliti bagi ketersediaan, ketepatan masa, keselamatan atau kebolehpercayaan perkhidmatan atau mana-mana perisian pelanggan yang lain. iXpert Global Group Sdn Bhd juga berhak untuk mengubahsuai, menggantung atau menamatkan Perkhidmatan ini dengan atau tanpa notis pada bila-bila masa dan tanpa sebarang liabiliti kepada anda.

Anda yang memohon menggunakan servis ini mestilah mendapat kebenaran dan persetujuan pihak PIBG dan sekolah anda dan juga merupakan AJK PIBG.  Kami menggalakkan PIBG sekolah-sekolah memanfaatkan sepenuhnya kemudahan yang diberikan ini untuk memudahkan interaksi diantara semua pihak yang terlibat. iXpert Global Group Sdn Bhd berhak untuk menolak menyediakan  perkhidmatan ini kepada sesiapa sahaja pada bila-bila masa tanpa notis untuk apa-apa sebab.

2. Penggunaan yang betul dan bermanfaat
Anda bersetuju bahawa dengan menggunakan perkhidmatan ini, anda bertanggungjawab bagi apa-apa paparan kandungan yang anda buat, dan bagi apa-apa akibat daripadanya. Anda bersetuju bahawa anda akan menggunakan Perkhidmatan dan mematuhi semua undang-undang tempatan, negeri, kebangsaan, dan undang-undang antarabangsa, termasuk mana-mana undang-undang dan peraturan yang berkenaan penghantaran data secara teknikal. Anda juga bersetuju bahawa MyPIBG.org tidak mempunyai sebarang kaitan dengan aktiviti yang anda jalankan di laman blog ini.

Anda bersetuju untuk mematuhi Dasar Kandungan oleh MyPIBG.org dan peraturan dan sekatan di dalamnya. Walaupun kami mungkin cuba untuk memberitahu anda apabila perubahan besar dibuat kepada Dasar Kandungan MyPIBG.org, anda perlu mengkaji secara berkala versi yang paling terkini. Kumpulan iXpert Global Sdn Bhd boleh, atas budi bicara mutlaknya, mengubah suai atau mengubah Dasar Kandungan MyPIBG.org pada bila-bila masa, dan anda bersetuju untuk terikat dengan apa-apa pengubahsuaian atau semakan yang dibuat.

Melanggar mana-mana Dasar Kandungan MyPIBG.org, boleh mengakibatkan penamatan Perjanjian ini serta-merta, dan tertakluk kepada penalti dan lain-lain akibat undang-undang negeri dan persekutuan. iXpert Global Group Sdn Bhd berhak, tetapi tidak mempunyai kewajipan, untuk menyiasat penggunaan Perkhidmatan oleh anda untuk (a) menentukan sama ada pelanggaran Perjanjian ini telah berlaku atau (b) mematuhi mana-mana undang-undang terpakai, peraturan, undang-undang proses atau permintaan kerajaan.

Kebanyakan kandungan pengguna MyPIBG.org – termasuk kandungan posting tertentu merupakan tanggungjawab orang atau orang-orang yang membuat penghantaran tersebut. iXpert Global Group Sdn Bhd tidak memantau kandungan rangkaian blog dalam MyPIBG.org, dan tidak bertanggungjawab untuk kandungan tersebut. Sebaliknya, IXpert Global Group Sdn Bhd sekadar menyediakan akses kepada kandungan seperti perkhidmatan blog kepada anda.

Dengan keadaan semulajadi mereka, rangkaian blog PIBG di MyPIBG.org mungkin memaparkan bahan yang tidak tepat atau juga tidak sesuai, atau dalam sesetengah kes, pengumuman yang telah mislabeled atau selainnya memperdayakan. Kami menjangkakan bahawa pelawat akan berhati-hati dan menggunakan akal fikiran dan membuat pertimbangan sempurna apabila menggunakan blog rangkaian.

iXpert Global Group Sdn Bhd  tidak menyokong, mewakili atau menjamin kebenaran, ketepatan atau kebolehpercayaan mana-mana komunikasi yang disiarkan melalui rangkaian blog PIBG di MyPIBG.org atau menyokong mana-mana pendapat yang dinyatakan melalui Perkhidmatan tersebut. Anda mengakui bahawa mana-mana pergantungan ke atas bahan yang disiarkan melalui Perkhidmatan tersebut akan berada atas risiko anda sendiri.

3. Privasi
Sebagai syarat menggunakan Perkhidmatan ini, anda bersetuju kepada terma Dasar Privasi MyPIBG.org, yang akan dikemaskini dari semasa ke semasa, seperti yang dinyatakan dalam versi yang paling baru yang wujud pada masa penggunaan anda. Anda bersetuju bahawa iXpert Global Group Sdn Bhd boleh mengakses atau mendedahkan maklumat peribadi anda, termasuk kandungan komunikasi anda, jika iXpert Global Group Sdn Bhd dikehendaki berbuat demikian untuk mematuhi proses undang-undang sah atau permintaan kerajaan (seperti waran geledah, sepina, statut, atau perintah mahkamah), atau sebagaimana yang diperuntukkan selainnya dalam Terma Perkhidmatan dan Dasar Privasi umum MyPIBG.org.  Maklumat peribadi yang dikumpul oleh iXpert Global Group Sdn Bhd mungkin disimpan dan diproses di Malaysia oleh ejen MyPIBG.org bagi mengekalkan kemudahan yang disediakan.

 4. Amalan Umum Berkenaan Penggunaan dan Penyimpanan
Anda bersetuju bahawa iXpert Global Group Sdn Bhd tidak mempunyai sebarang tanggungjawab atau liabiliti ke atas penghapusan atau kegagalan untuk menyimpan atau untuk menghantar, mana-mana Kandungan dan komunikasi blog anda dibawah perkhidmatan ini. iXpert Global Group Sdn Bhd mempunyai hak untuk mewujudkan had ke atas penggunaan dan penyimpanan atas budi bicara kami pada bila-bila masa dengan notis atau tanpa notis.

5. Kandungan Perkhidmatan yang disediakan
iXpert Global Group Sdn Bhd tidak bertanggungjawab untuk kandungan pihak ketiga (termasuk, tanpa had, apa-apa virus atau lain-lain ciri mematikan), dan  iXpert Global Group Sdn Bhd tidak mempunyai mana-mana kewajipan untuk memantau kandungan pihak ketiga itu. iXpert Global Group Sdn Bhd berhak pada setiap masa untuk menghapuskan atau enggan untuk mengedarkan apa-apa kandungan dalam Perkhidmatan ini, seperti kandungan yang melanggar terma Perjanjian Perkhidmatan ini. iXpert Global Group Sdn Bhd juga berhak untuk mengakses, membaca, memelihara, dan mendedahkan apa-apa maklumat yang semunasabahnya dan perlu (a) memenuhi mana-mana undang-undang, peraturan, proses perundangan atau permintaan kerajaan, (b) menguatkuasakan Perjanjian ini, termasuk penyiasatan tentang kemungkinan pelanggaran ini, (c) mengesan, mencegah, atau sebaliknya menangani penipuan, keselamatan atau isu-isu teknikal, (d) bertindak balas kepada permintaan sokongan pengguna, atau (e) melindungi hak, harta, atau keselamatan iXpert Global Group Sdn Bhd , dan pengguna dan orang ramai. iXpert Global Group Sdn Bhd berhak untuk tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungan bagi menjalankan atau tidak menjalankan haknya di bawah Perjanjian ini.

6. Hak Harta Intelek
Hak Harta Intelek iXpert Global Group Sdn Bhd – Anda mengakui bahawa iXpert Global Group Sdn Bhd memiliki semua hak, hak milik dan kepentingan dalam dan kepada Perkhidmatan yang disediakan, termasuk semua hak harta intelektual (“Hak iXpert Global Group Sdn Bhd “). Hak iXpert Global Group Sdn Bhd dilindungi oleh undang-undang harta intelektual Malaysia. Maka, anda bersetuju bahawa anda tidak akan menyalin, semula, mengubah, mengubahsuai, atau mencipta karya terbitan daripada Perkhidmatan. Anda juga bersetuju bahawa anda tidak akan menggunakan apa-apa robot, spider, peranti automatik yang lain, atau proses manual untuk memantau atau menyalin mana-mana kandungan daripada Perkhidmatan ini. Seperti yang diterangkan dengan serta-merta di bawah, Hak iXpert Global Group Sdn Bhd tidak termasuk kandungan pihak ketiga yang digunakan sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan tersebut, termasuk kandungan komunikasi yang muncul dalam Perkhidmatan ini.

Hak Harta Intelek anda – iXpert Global Group Sdn Bhd mendakwa tiada pemilikan atau kawalan ke atas mana-mana Kandungan yang dikemukakan, yang disiarkan atau dipamerkan oleh anda pada atau melalui perkhidmatan iXpert Global Group Sdn Bhd. Anda atau pelesen pihak ketiga, mengekalkan semua paten, tanda dagangan dan hak cipta kepada mana-mana Kandungan yang anda serahkan, siarkan atau pamerkan pada atau melalui perkhidmatan iXpert Global Group Sdn Bhd dan anda bertanggungjawab untuk melindungi hak tersebut, sebagaimana yang sesuai. Dengan mengemukakan, mengepos atau memaparkan Kandungan pada atau melalui perkhidmatan iXpert Global Group Sdn Bhd yang bertujuan untuk di sediakan kepada orang ramai di seluruh dunia, anda membenarkan iXpert Global Group Sdn Bhd, bukan eksklusif, bebas royalti lesen untuk mengeluarkan semula, menerbitkan dan mengedarkan Kandungan itu dalam perkhidmatan iXpert Global Group Sdn Bhd bagi maksud mempamerkan dan mengedarkan. iXpert Global Group Sdn Bhd tambahan pula berhak untuk menolak untuk menerima, mengirim, memaparkan atau menyiarkan mana-mana Kandungan mengikut budi bicara.

Anda mewakili dan menjamin bahawa anda mempunyai semua hak, kuasa dan kuasa yang diperlukan untuk memberikan hak yang diberikan di sini kepada mana-mana Kandungan yang dikemukakan.

7. Tiada Jualan Semula Perkhidmatan

Melainkan jika dibenarkan secara nyata secara bertulis oleh iXpert Global Group Sdn Bhd, anda bersetuju untuk tidak mengeluarkan semula, menduplikasi, menyalin, menjual, berdagang, menjual semula atau mengeksploitasi untuk sebarang tujuan komersil (a) mana-mana bahagian Perkhidmatan, (b) menggunakan Perkhidmatan, atau (c) akses kepada perkhidmatan tersebut.

8. publisiti
Apa-apa penggunaan nama perdagangan, tanda dagangan IXpert Global Group Sdn Bhd itu, tanda perkhidmatan, logo, nama domain, dan lain-lain ciri-ciri jenama tersendiri (“Ciri-ciri Jenama”), dankemudian Jenama semasa IXpert Global Group Sdn Bhd, hendaklah mematuhi garis panduan yang ditetapkan oleh iXpert Global Group Sdn Bhd.

9.Perwakilan dan Waranti
Anda mewakili dan menjamin bahawa (a) semua maklumat yang diberikan oleh anda kepada iXpert Global Group Sdn Bhd untuk menggunakan Perkhidmatan yang disediakan adalah betul dan terkini; dan (b) anda mempunyai semua hak yang perlu, kuasa dan bidang kuasa untuk memasuki Perjanjian ini dan untuk melaksanakan tindakan yang diperlukan di bawah anda.

10. Penamatan & penggantungan
iXpert Global Group Sdn Bhd boleh, atas budi bicara mutlaknya, pada bila-bila masa dan atas apa-apa sebab, menamatkan Perkhidmatan ini, menamatkan Perjanjian ini, atau menggantung atau menamatkan akaun anda. Sekiranya berlaku penamatan, akaun anda akan dilumpuhkan dan anda tidak boleh diberikan akses kepada akaun anda atau mana-mana fail atau kandungan lain yang terkandung dalam akaun anda walaupun salinan sisa maklumat boleh terus berada dalam sistem kami untuk beberapa waktu untuk tujuan simpanan sistem.

11. Penanggungan kerugian
Anda bersetuju untuk melindungi dan menanggung rugi iXpert Global Group Sdn Bhd, dan anak-anak syarikatnya, sekutu, pegawai, ejen, dan pekerja daripada dan terhadap apa-apa tuntutan pihak ketiga yang timbul daripada atau dalam apa jua cara berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan yang disediakan kepada anda oleh iXpert Global Group Sdn Bhd, termasuk apa-apa liabiliti atau perbelanjaan yang timbul daripada semua tuntutan, kerugian, kerosakan (sebenar dan turutan), guaman, pertimbangan, kos litigasi dan yuran peguam, jenis dan bentuknya. Dalam kes sedemikian, notis guaman atau tindakan bertulis akan di hantar kepada anda atas apa-apa tuntutan keatas iXpert Global Group Sdn Bhd berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan ini.

12. Keseluruhan Perjanjian
Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian di antara anda dan iXpert Global Group Sdn Bhd dan mengawal penggunaan Perkhidmatan, Penerusan apa-apa perjanjian terdahulu antara anda dan iXpert Global Group Sdn Bhd. Anda juga mungkin tertakluk kepada terma dan syarat tambahan yang mungkin terpakai apabila anda menggunakan atau membeli perkhidmatan lain iXpert Global Group Sdn Bhd, perkhidmatan-perkhidmatan gabungan, kandungan pihak ketiga atau perisian pihak ketiga.

13. Penepian dan Pengasingan Syarat-syarat
Kegagalan iXpert Global Group Sdn Bhd untuk melaksanakan atau menguatkuasakan apa-apa hak atau peruntukan Terma Perkhidmatan tidak merupakan penepian hak atau peruntukan tersebut. Jika mana-mana peruntukan Terma Perkhidmatan didapati oleh mahkamah yang mempunyai bidang kuasa kompeten untuk menjadi tidak sah, namun pihak tersebut bersetuju bahawa mahkamah haruslah berusaha untuk memberi kesan kepada tujuan parti seperti yang dicerminkan dalam peruntukan, dan peruntukan-peruntukan lain Terma Perkhidmatan kekal berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.

14. Statut Pengehadan
Anda bersetuju bahawa tanpa mengira apa-apa statut atau undang-undang yang berlawanan, apa-apa tuntutan atau kausa tindakan yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan perkhidmatan iXpert Global Group Sdn Bhd atau Syarat-syarat Perkhidmatan mestilah difailkan dalam tempoh satu (1) tahun selepas tuntutan itu atau kausa tindakan yang timbul atau akan disekat selama-lamanya.

15. Pilihan Undang-undang & Bidang Kuasa & Forum
Terma Perkhidmatan ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan selaras dengan undang-undang Malaysia, tanpa memberi kesan kepada konflik peruntukan undang-undang atau negeri sebenar anda atau negara kediaman.

Leave a Reply